Project Description

Fundació Rubricatus

Serveis de manipulació i condicionament

La secció de Serveis de Manipulació i Condicionament de Tesiprat Serveis, ofereix assessorament industrial a les empreses i la possibilitat d’externalitzar una part dels processos productius que exigeixen una dedicació intensiva de mà d’obra. També els presenta un ampli portafoli de productes i serveis que els faciliten l’ampliació dels recursos productius sense augmentar les despeses fixes.

Tesiprat Serveis de Manipulació i Condicionament actua sota les premisses d’una alta qualitat productiva, una provada i total eficàcia en el lliurament de les comandes planificades, i una gran eficiència productiva que assegura, a més d’uns resultats satisfactoris, l’optimització de la capacitat productiva dels nostres clients.

Els Serveis de Manipulació i Condicionament de Tesiprat Serveis compten amb la certificació ISO 9001, que l’acredita com una organització que demostra la capacitat per complir les demandes dels seus clients i de proporcionar de forma coherent els serveis tal com requereixen els reglaments aplicables.

Jardineria

La secció de Jardineria de Tesiprat Serveis es dedica, des de l’any 1997, a la reforma i manteniment d’espais urbans enjardinats i de tot tipus de jardins per a organismes públics, empreses privades i particulars, amb excelents resultats.

La secció, que presta servei a tota l’Àrea Metropolitana de Barcelona, ​​disposa dels mitjans humans i tècnics més avançats per garantir uns serveis d’alta qualitat als seus clients. A més, compleix tots els requisits en matèria mediambiental i de seguretat i prevenció.

Tesiprat Serveis de Jardineria manté i renova permanentment el seu compromís amb el medi ambient. Aplica criteris de gestió mediambiental basats en la sostenibilitat, tant en el disseny i la creació d’espais verds, públics i privats, com a l’hora de mantenir-los i reformar-los.